ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,733,057

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โลโก้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๕.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
๖.รายงานทางการเงิน รายรับ/รายจ่าย
๗.รายงานแผนการจัดหาวัสดุ
๑๔.ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต
๑.โครงสร้างองค์กร
๒.สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
๓.สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๑๐.แผนการดำเนินงาน
๑๒.ประกาศประกวดราคาสอบ
๑๑.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร
๔.กฎ มติคณะรัฐมนตรี
๑๕.รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
๑๖.ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ
๑๗.แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๑๘.ผลสำรงจความพึงพอใจของประชาชน
๑๙.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
๒๑.สถิติการให้บริการ
๒๒.รายงานผลการดำเนินงาน
๑๓.รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
๒๓.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒๔.รายงานผลการปฏิบัติราชการ
๒๐.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๘.แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ทะเบียนครุภัณฑ์
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-พนักงานเทศบาลสามัญ
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างประจำ
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-พนักงานจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
การกำกับติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บไซต์ในเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาล คืออะไร ?
ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาเทศบาล
องค์ประกอบของเทศบาล
เทศบาล.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
การดูแลการทำงานของเทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อ เทศบาล. ?
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
Web Board
Dowload เอกสาร
Chat room
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
สถิติผู้เยี่ยมชม
แบบสอบถาม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานและแล้วเสร็จของงานราชการ
สายตรงผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี 0898960115
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการพัฒนาเทศบาล
ด้านการเมือง ? การบริหาร
ประวัติเทศบาล
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลบ้านโฮมสเตย์
เมนูทางขวา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานปศุสัตว์จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจ.ร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธ.ก.ส.
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ข่าวการเกษตร
โครงการด้านการเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
หนังสือรับ
หนังสือส่ง
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งบประมาณ 2563
ประกาศ/ประกวดสอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2562
ปย.1 สำนักปลัด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ผ้าไหม
กลุ่มอาชีพ
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านตาหยวก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ที่ 1
3.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ 2
4.กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า หมู่ 3
5.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนเดื่อ หมู่ 4
6.กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม หมู่ 10
7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ 13
9.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด หมู่ 14
10.กลุ่มทอผ้าไหมหมื่นกุลาบ้านตาหยวก หมู่ 15
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3ฯ
ประกาศการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
คู่มือ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ร้องเรียน ร้องทุกข์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กิจกรรมป้องกันการทุจริต
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
รูปภาพการประชุมสภาเทศบาล
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.