ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.184.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,636,561

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายโชคชัย คำบุตรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายกนก พุฒภูงา
นักวิชาการศึกษา


นายเกรียงศักดิ์ แพงภูงา
เจ้าพนักงานธุการ


นายสราวุทธิ์ พ่อค้า
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางสาวอรวริน กรมภัคดี
คนงานทั่วไป


นางสุวรรณี พรมภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


.
.


นางนิตติภรณ์ คุณมาศ
ครู


นางดวงพร โน่นสาหร่าย
ครู


นางสาวนภัสวรรณ วงศ์คำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงรัตน์ แสงเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางกอบกุล คำดี
ผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางจุรีพร ศรีอ่อน
ครู


นางฉวี วงศ์จำปา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจารุณี ปวงรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวปิ่นอนงค์ กลางคาร ครู
ครู


นางบุษบา ลานรอบ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา วงศอามาตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวบัวบาน ประทุมแพง
ครู


นางฉวีวรรณ เทียบสี
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางมะลิ แซ่เลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวราตรี ใจสาหัส
ครู


นางมลิวรรณ ภูกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาววิภาวรรณ โชคแสน
ครู


นางสาวธัญลักษณ์ มุ่งดี
ผู้ดูแลเด็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.