ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,337

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ๗) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางนิตติภรณ์ คุณมาศ
ครู


นางจุรีพร ศรีอ่อน
ครู


นางสาวราตรี ใจสาหัส
ครู


นางดวงพร โน่นสาหร่าย
ครู


นางสาววิภาวรรณ โชคแสน
ครู


นางสาวปิ่นอนงค์ กลางคาร
ครู


นางสาวบัวบาน ประทุมแพง
ครู


นางสาวราณี วรรณมหินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสราวุทธิ์ พ่อค้า
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางสาวอัญชลี คุณมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสุวรรณี พรมภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกนกวรรณ วงศ์คำ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางมะลิ แซ่เลา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางฉวีวรรณ เทียบสี
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวดวงรัตน์ แสงเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางมลิวรรณ ภูกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกฤษดาพร สอนภูงา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจารุณี ปวงรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา วงศอามาตย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางบังอร สิมมา
ผู้ดูแลเด็ก


นางกอบกุล คำดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญลักษณ์ มุ่งดี ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางฉวี วงศ์จำปา
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา ลานรอบ
ผู้ดูแลเด็ก

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.