ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,354

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายโชคชัย คำบุตรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0892733474


นายกนก พุฒภูงา
นักวิชาการศึกษา


นายเกรียงศักดิ์ แพงภูงา
เจ้าพนักงานธุการ


นายสราวุทธิ์ พ่อค้า
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางสาวอรวริน กรมภัคดี
คนงานทั่วไป


นางสุวรรณี พรมภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


.
.


นางนิตติภรณ์ คุณมาศ
ครู


นางดวงพร โน่นสาหร่าย
ครู


นางสาวนภัสวรรณ วงศ์คำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดวงรัตน์ แสงเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางกอบกุล คำดี
ผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางจุรีพร ศรีอ่อน
ครู


นางฉวี วงศ์จำปา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจารุณี ปวงรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวปิ่นอนงค์ กลางคาร ครู
ครู


นางบุษบา ลานรอบ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา วงศอามาตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวบัวบาน ประทุมแพง
ครู


นางฉวีวรรณ เทียบสี
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางมะลิ แซ่เลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาวราตรี ใจสาหัส
ครู


นางมลิวรรณ ภูกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


.
.


นางสาววิภาวรรณ โชคแสน
ครู
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.