ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,399

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


น.ส.สรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


.
.


นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายวิมล คุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคล


นายทวีวุฒิ จันทร์คูเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนรมน พูลสระคู
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสว่าง สาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสาคร มาตรสี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายเสริมยชญ์ แพงภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวาสิฎฐี ภาษิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำพัน พุฒภูงา
พนักงานขับรถยนต์


นายนฤทธ์ จันทร์สระคู
พนักงานขับรถยนต์


นางมนต์ณัฐฐา จันทร์สระคู
พนักงานจ้างเหมาบริการ


.
.


น.ส.สรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายอำพันธ์ แก่นวิชา
นักพัฒนาชุมชน


นางดวงพร สุดชารี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


น.ส.ทิพวรรณ สำเนียงเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


.
.


นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.อภิญญา อาษาธง
นักวิชาการสาธารณสุข


นายบรรจง ภาชนะวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิชล ชัยชิด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายอภิเชษ โสรถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสมร สัมมา
พนักงานดับเพลิง


นางสุทิน บุญเลิศ
พนักงานดับเพลิง


นางนิยม จันทร์สระคู
คนสวน


นายไพโรจน์ ภูกลาง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายกิตติพงษ์ จันทร์คูเมือง
พนักงานขับรถยนต์


นายปัญญา แพงภูงา
คนงานทั่วไป


นายสุพล แก้ววัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพงษ์สาคร สุวรรณธาดา
คนงานทั่วไป

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.