Hacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsvHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rs

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.113.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,653

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  
สำนักปลัดเทศบาล


นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


น.ส.สรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


.
.


นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายวิมล คุณมาศ
นักทรัพยากรบุคคล


นายทวีวุฒิ จันทร์คูเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนรมน พูลสระคู
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสว่าง สาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสาคร มาตรสี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายเสริมยชญ์ แพงภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวาสิฎฐี ภาษิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำพัน พุฒภูงา
พนักงานขับรถยนต์


นายนฤทธ์ จันทร์สระคู
พนักงานขับรถยนต์


นางมนต์ณัฐฐา จันทร์สระคู
พนักงานจ้างเหมาบริการ


.
.


น.ส.สรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายอำพันธ์ แก่นวิชา
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัญชลี คุณมาศ
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางดวงพร สุดชารี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


น.ส.ทิพวรรณ สำเนียงเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


.
.


นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.อภิญญา อาษาธง
นักวิชาการสาธารณสุข


นายบรรจง ภาชนะวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิชล ชัยชิด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายอภิเชษ โสรถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสมร สัมมา
พนักงานดับเพลิง


นางสุทิน บุญเลิศ
พนักงานดับเพลิง


นายทรงอภินันท์ เหนือโท
คนงานทั่วไป


นายปัญญา แพงภูงา
คนงานทั่วไป


นายพงษ์สาคร สุวรรณธาดา
คนงานทั่วไป


นายณรงค์ มาหนองหว้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุพล แก้ววัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชิดษณุ มาสระคู
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางนิยม จันทร์สระคู
คนสวน
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.