ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.224.30.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,228,924

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี 

ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี
ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี  

 นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ
และนโยบาย
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฏหมายอื่น

เอกสารประกอบ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611121  Fax : 043-611121
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.