ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,733,015

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี 

ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี
ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี  

 นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ
และนโยบาย
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฏหมายอื่น

เอกสารประกอบ
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.