ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,895

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

 
อาชีพ
                ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ประมาณร้อยละ 90 จะประกอบอาชีพอยู่ในภาคการเกษตร   เช่น การทำนา   และการรับจ้างใช้แรงงาน    
               การเกษตรกรรม
                ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา และปลูกไม้ยูคาลิปตัสเป็นอาชีพเสริม 
                การปศุสัตว์
                ประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน และเป็นอาหาร เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น               
 
 
หน่วยเศรษฐกิจในเขต เทศบาล
                - ปั้มน้ำมันและก๊าซ              4              แห่ง
                - โรงสี                                   43           แห่ง
                - ร้านค้า                                 80            แห่ง
                - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน           3              แห่ง
 
สภาพสังคม
                สภาพสังคมมีลักษณะเป็นสังคมชนบท 

 

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.