ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,379

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

 
อาชีพ
                ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ประมาณร้อยละ 90 จะประกอบอาชีพอยู่ในภาคการเกษตร   เช่น การทำนา   และการรับจ้างใช้แรงงาน    
               การเกษตรกรรม
                ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา และปลูกไม้ยูคาลิปตัสเป็นอาชีพเสริม 
                การปศุสัตว์
                ประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน และเป็นอาหาร เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น               
 
 
หน่วยเศรษฐกิจในเขต เทศบาล
                - ปั้มน้ำมันและก๊าซ              4              แห่ง
                - โรงสี                                   43           แห่ง
                - ร้านค้า                                 80            แห่ง
                - สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน           3              แห่ง
 
สภาพสังคม
                สภาพสังคมมีลักษณะเป็นสังคมชนบท 

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.