ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.107.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,768

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านตาหยวก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ และรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และคณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ออกติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ กลุ่ม เพื่อให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายนฤพงษ์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อรับทราบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมลำพลับพลา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
เมื่อวันที่ 16-1๗ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมกับชุมชนบ้านตาหยวก หมู่ที่ 10,หมู่1,หมู่2,หมู่13,หมู่15 ได้จัดงานประเพณีโฎนตา เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเขมร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมกิจกรรม
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2563  วันที่ 20 ก.ค 2563เพื่อพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณ และพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองเกาะ-สาหร่าย เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
 เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งหลวงวิชชาลัยสร้างสุข โดยมีวิทยากร จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุวรรณภูมิ ให้ความรู้
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมของเด็กและเยาวชน  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.