ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.192.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,149,429

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพา สังคมเป็นสุข”ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโพนทองเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโพนทอง
         กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มาตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมาตอบแบบวัดการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเพื่อรับฟังความคิดเห็นละข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก นำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
เมื่่อวันที่่ 28 มกราคม 2565 นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีหัวข้อและประเด็นเกี่ยวกับ การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน , การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่ปฏิบัติ , การปรับปรุง/ทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต , กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินการป้องกันการทุจริตในเดือนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานในเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพลับพลาชัย เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูคัมภีรกิตติคุณเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานในเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพลับพลาชัย เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูคัมภีรกิตติคุณ
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดกิจกรรมแซนโฎนตา เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายเขมร
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณารับโอนครุภัณฑ์จาก นายวชิรพงษ์ พลตื้อ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ที่มอบให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงเนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านตาหยวก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ และรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และคณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ออกติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ กลุ่ม เพื่อให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
E-Service
การบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.