ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.230.9.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,837,713

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดกิจกรรมแซนโฎนตา เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายเขมร
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดกิจกรรมแซนโฎนตา เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายเขมร
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณารับโอนครุภัณฑ์จาก นายวชิรพงษ์ พลตื้อ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ที่มอบให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงเนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( ภ.ด.ส.๑)  
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านตาหยวก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ และรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และคณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ออกติดตามประเมินผลกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ กลุ่ม เพื่อให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายนฤพงษ์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อรับทราบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมลำพลับพลา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.