Hacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsvHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rs

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 100.24.113.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,650

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 คู่มือประชาชน
     คุ่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลด
     ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลด
 กองช่าง
     aaดาวน์โหลด
     หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดาวน์โหลด
     คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัแปลงอาคารและรื้อถอนอาคารดาวน์โหลด
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดาวน์โหลด
     ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการดาวน์โหลด
     ใบมอบฉันทะดาวน์โหลด
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรดาวน์โหลด
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
     แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     แบบอุธรณ์ภาษีป้ายดาวน์โหลด
     แบบแสดงรายการภาษีป้ายดาวน์โหลด
 งานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
     แบบสอบถามความพึงพอใจดาวน์โหลด
     แบบคำขอรับใบอนุญาตดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยั่งชีพฯดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     แบบขึ้นทะเบียนคนพิการดาวน์โหลด
     แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรดาวน์โหลด
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.