ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ทะเบียนครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ปฎิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.89.204.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,768,523

แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาเทศบาล 

ผลการพัฒนาเทศบาล
ผลการพัฒนาเทศบาล  

 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงในระยะที่ผ่านมา (2547-2551)
             การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงในระยะที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และผลจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกากระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงมีรายได้และมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นจำนวนมาก   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านการพัฒนา ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการคมนาคม
                - ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
2. การดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
3. การดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม
                - ส่งเสริมด้านการกีฬา
                - ป้องกันและรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนน
                - จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ แก่คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
                - ป้องกันและรณรงค์ปัญหายาเสพติด
4. ด้านการพัฒนาการเมือง – การบริหาร
                - จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต.
                - จัดบริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่
                - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                - ป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
                - ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
                - ขุดลอกลำห้วย หนอง ลำคลอง
7. การพัฒนาวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
                - ส่งเสริม รักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
ข่าวต่างๆ
หนังสือราชการ
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.