ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตำบล
www

ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.107.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,635,761

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โฮมสเตย์/ที่พัก


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     2.ส่วนที่ ๑ เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ล่าสุดเปิดอ่าน
     3.ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)เปิดอ่าน
     4.ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     5.ส่วนที่ ๓ ตอนที่ ๒เปิดอ่าน
     6.ส่วนที่ ๓ ตอน ๓ แบบ ยท 03 จริง 4ปีเปิดอ่าน
     7.ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ ตอนที่ ๑เปิดอ่าน
     8.ส่วนที่ ๔ ตอน ๒ บัญชีโครงการเปิดอ่าน
     9.ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตอนที่ ๓เปิดอ่าน
     10.ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลเปิดอ่าน
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
สำนักปลัด
งานการเงิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานกิจการสภาเทศบาล
แบบสอบถาม
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.