ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 3.238.180.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,188,196

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โลโก้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โครงสร้างองค์กร
o4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network (เฟสบุ๊กเทศบาล)
o3 อำนาจหน้าที่ เทศบาล
ที่ตั้ง Google Maps ของเทศบาล
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค และน้ำเพื่อกิจการสาธารณะ
คู่มือปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข
ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วิสัยทัศน์
การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชาคมท้องถิ่น
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
Web Board
Dowload เอกสาร
Chat room
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาล คืออะไร ?
ความหมาย/ หน้าที่นายกเทศมนตรี
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาเทศบาล
องค์ประกอบของเทศบาล
เทศบาล.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
การดูแลการทำงานของเทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อ เทศบาล. ?
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ทะเบียนครุภัณฑ์
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-พนักงานเทศบาลสามัญ
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างประจำ
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-พนักงานจ้าง
เว็บไซต์ในเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานและแล้วเสร็จของงานราชการ
สายตรงผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี 0898960115
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการพัฒนาเทศบาล
ด้านการเมือง ? การบริหาร
ประวัติเทศบาล
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลบ้านโฮมสเตย์
เมนูทางขวา
รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
แบบคำร้องแจ้งระบบประปาขัดข้อง/ชำรุด
คำขอให้จิตอาสาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ช่วยงานฌาปนกิจฯ
ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค และน้ำเพื่อกิจการสาธารณะ
แบบคำร้องขอรับบริการรถกระเช้าเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สมุดหน้าเหลือง
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธ.ก.ส.
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o20 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดสอบราคา
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o23 นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
o24 การดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
หนังสือรับ
หนังสือส่ง
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
o36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3ฯ
o27 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o39 ประมวณจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของนรัฐ
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2565
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ปย.1 สำนักปลัด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
รูปภาพการประชุมสภาเทศบาล
ผ้าไหม
กลุ่มอาชีพ
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านตาหยวก
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ที่ 1
3.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ 2
4.กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า หมู่ 3
5.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนเดื่อ หมู่ 4
6.กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม หมู่ 10
7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก หมู่ 13
9.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด หมู่ 14
10.กลุ่มทอผ้าไหมหมื่นกุลาบ้านตาหยวก หมู่ 15
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร E-Service
การดำเนินงาน และการปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานปัองกันและบรรเทาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.