ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
แบบสอบถาม
คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.237.34.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,665,489

ทะเบียนครุภัณฑ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีการร่วมกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ ศพด. พร้อมมีของรางวัลแจกในกิจกรรมอย่างมากมาย
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรี โครงการเพื่อพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๐ ท่าน ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลทุ่งหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) และสนามหนองโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนทุ่งหลวงวิชชาลัยสร้างสุข (รุ่นที่ ๔) ‘‘สูงวัย สูงคุณค่า สร้างภูมิปัญญาสู่ชุมชน’’ โดยมีนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งหลวงวิชชาลัยสร้างสุข ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ ณ วัดป่าขี้เหล็ก ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ
โครงการกิจกรรมปลูกต้นยางนาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โควิดสายพันธึุ์ใหม่ XBB.1.16 ล่าสุด ปี พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566  นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะบริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับชาวบ้านสระโพนทอง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส) ณ วัดบ้านสระโพนทอง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โรงเรียนทุ่งหลวงวิชชาลัยสร้างสุข ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำเดือน เมษายน 2566 ในวิชารำวงมาตรฐาน โดยมี นางยุพิน นุชนารถ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านตาหยวก เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม , วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และวัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ                                          
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ และสอบได้อันดับ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ(ปีการศึกษา 2566)  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี    นารีรัตนราชกัญญา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร E-Service
การดำเนินงาน และการปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานปัองกันและบรรเทาฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
ประกาศเทศบาล
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501568   Fax : 043-501568
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.