ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.204.165.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,004,301

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
 หน่วยงาน
เทศบาลตำบลเสิงสาง
 ราคากลาง
0.00
 ซื้อเอกสาร
0
 ยื่นซอง
0
 ติดต่อสอบถาม
0
 รายละเอียดข่าว

 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเสิงสาง
เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
................................................................
                               ตามที่เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการประกาศ              สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ยาวรวม 360.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเสิงสาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน   1 ป้าย งบประมาณ 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคากลาง 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  19/2554  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2554  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเสิงสาง   ปรากฏว่าไม่มี ผู้มายื่นซองสอบราคา   นั้น
                               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 36 (3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่  เทศบาลตำบลเสิงสาง จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 
                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                     ประกาศ    ณ  วันที่    5   เดือน   กันยายน     พ.ศ.  2554
 
 
                                                                             (ลงชื่อ)    
                                                                                       (นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลเสิงสาง
วันที่ประกาศ : 2554-09-05

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611121  Fax : 043-611121
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.