ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.158.208.189
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,584,040

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)  
      

 

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับการอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

          ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  ได้ประกาศดำเนินการประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  จำนวน 31 คู่มือ ไปแล้วนั้น  เนื่องจากพบว่ายังมีคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ที่ยังตกหล่นอยู่  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน เพิ่มเติม  อีกจำนวน 16 คู่มือ ดังนี้

1.      การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 16)

2.      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 17)

3.      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 18)

4.      การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 19)

5.      การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 21)

6.      การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 22)

7.      การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 206)

8.      การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 207)

9.      การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 208)

         10. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 209)

11.        การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 210)

12.        การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คู่มือ   กลาง ลำดับที่ 211)

13.        การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 212)

14.         การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน  200 ตารางเมตร  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 223)

15.       การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 224)

16.       การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (คู่มือกลาง ลำดับที่ 264)

 

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วันที่ประกาศ : 2560-05-25

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
99 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-501567  Fax : 043-501567
Email : tungluang999@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.